SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Natur-pack

Priznanie k dani z nehnuteľnosti k 31012023 - nahlásenie zmeny, podanie

 12.01.2023

Každý, u ktorého v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, musí najneskoršie do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

V prípade, že ste mali v roku 2022 niektorú z uvedených zmien, podajte daňové priznanie najneskôr  31.01.2023 na obecnom úrade, osobne,  poštou alebo mailom: miroslav.pokrivcak@hranicne.sk

Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

Predaj nehnuteľnosti - predložiť rozhodnutie vydané katastrálnym úradom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

Kúpa nehnuteľnosti - predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Dedičstvo - predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, pretože pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Darovanie - predložiť rozhodnutie katastrálneho úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

Stavebný pozemok - predložiť právoplatné stavebné povolenie.

Kolaudácia stavby - predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán - prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

Odstránenie stavby - predložiť právoplatné búracie povolenie.

Zmena užívania stavby - predložiť doklad o zmene užívania stavby.

Zmena charakteru pozemku - predložiť výpis z listu vlastníctva.

Dražba - predložiť osvedčenie o priebehu dražby.

Tlačivo na stiahnutie: 


Zoznam aktualít: